Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie. Ook op twitter en facebook
Browsing articles in "Nieuws op home"

Website

 

Op dit moment wordt er gewerkt aan de website van de VTM.

Jaarverslag 2017 – 2018

Verslag van de werkzaamheden van het bestuur van de Vereniging voor Theologie en Maatschappij over het verenigingsjaar 2017-2018

 

Bestuur

In dit verslagjaar is het bestuur 5 x bij elkaar gekomen, steeds in Utrecht. Het bestuur bestond dit jaar uit Gerhard ter Beek (secretaris), Anne Marie Booij, Harry Pals (voorzitter) en Wilken Veen (Ophef). Wim Kester legde op 1 januari 2018 formeel zijn functie van penningmeester neer, maar bleef in dit verslagjaar nog wel de financiële zaken van de vereniging behartigen. John Videc, die per 1 september 2017 was afgetreden als bestuurslid, nam daarna nog wel de taak van webredacteur waar.

Het lukt maar steeds niet om iemand te vinden die de taak van penningmeester op zich wil nemen, ondanks de inzet van het bestuur hiervoor. Dat is wel zorgelijk: zonder penningmeester kan onze vereniging uiteindelijk niet meer functioneren. De taak is niet heel zwaar, sinds Wim Kester begroting en rekening op orde gebracht en gestroomlijnd heeft en sinds Narratio de meeste administratieve taken heeft overgenomen. Overwogen wordt om nog enkele boekhoudkundige taken tegen betaling te laten verrichten. Een nieuwe penningmeester zou ook niet per se alle bestuursvergaderingen hoeven bij te wonen.

 

De plaats van de VTM

Op de ledenvergadering van september 2017 is besloten dat de vereniging wel zal blijven bestaan, maar niet meer als een eigenstandige speler op het veld van theologie en samenleving. De vereniging wordt meer een netwerk rondom theologie en maatschappij, waarbinnen mensen elkaar kunnen vinden voor de noodzakelijke inhoudelijke verdieping. We geven de verenigingsvorm niet op, maar vullen die in de praktijk in als een netwerk. Op deze manier hopen we de traditie van maatschappijkritische theologie waarin de VTM staat onder de aandacht te kunnen blijven brengen, juist ten behoeve van een samenleving die grote veranderingen doormaakt.

We constateren dat er wel degelijk behoefte is aan gesprek en ontmoeting met verwante mensen over thema’s rond theologie en maatschappij. Dat kan kleinschalig en bescheiden gebeuren, en dat hoeft niet perse door het bestuur georganiseerd te worden; het bestuur kan en wil daarvoor wel intermediair zijn. Werven van leden zal niet uitdrukkelijk meer plaatsvinden, maar kan wel gekoppeld worden aan de activiteiten.

De netwerkstructuur biedt de mogelijkheid om activiteiten aan te kondigen en te delen. Dat gebeurt door de secretaris – per mail en via de website en de daaraan gekoppelde Facebook-pagina. Het bestuur zet zich er voor in om onder de leden actief vrienden te werven voor de Facebook pagina; die kan een platform zijn om evenementen, ervaringen en meningen te delen.

Een apart punt van aandacht zou moeten blijven het bewaren van ons ‘erfgoed’,  de traditie van CvS en VTM (ook de katholieke beweging onder die naam, voordat VTM en CvS fuseerden tot VTM nieuwe stijl). De ‘theologenreeks’ die door de VTM wordt uitgegeven speelt hierin een belangrijke rol.

In deze netwerkstructuur neemt Ophef een duidelijke plaats in. Op de rug van de kaft van Ophef is de naam van de VTM als uitgevende vereniging nu duidelijk aangegeven.

 

Er is, via Rinse Reeling Brouwer, contact geweest met de oprichters van de Vereniging voor Theologie. De vraag was of de naam van deze nieuwe vereniging geen verwarring zou oproepen met de naam van onze vereniging. En of we een vorm van samenwerking zouden moeten nastreven. Het bestuur was van mening dat naamsverwarring niet voor de hand ligt. En dat het presenteren van de VTM als samenwerkingwerkingspartner niet voor de hand ligt, gezien het besluit op de vorige jaarvergadering om enkel nog als netwerk te functioneren.

We wachten met belangstelling de activiteiten van de nieuwe vereniging af. Op haar website presenteert die zich als volgt:

Een breed opgezet platform, zonder confessionele scheidslijnen, bestemd voor academie en kerk, voor wetenschapper en predikant, pastor of docent levensbeschouwing, in Nederland en Vlaanderen, dat is wat de Vereniging voor Theologie (VVTh) wil zijn. De vanzelfsprekende aanwezigheid van theologie in de samenleving en aan de academie, is voorbij. Het overgebleven theologische landschap is versplinterd. De Vereniging voor Theologie wil daar iets aan doen en biedt een platform waar de verschillende theologische stromingen elkaar kunnen ontmoeten en stimuleren; waar theologen kennis, vreugde en zorgen uitwisselen. De vereniging stelt zich ten doel op die ontwikkelingen theologische antwoorden te geven.
De Vereniging organiseert elk jaar een breed theologisch congres. Tijdens het congres zijn er hoofdlezingen rond een actueel thema. Daarnaast zijn er panels waarin leden hun eigen werk kunnen presenteren en worden er sessies aangeboden waarin teksten van belangrijke theologen worden gelezen. Last but not least is er ruimte voor onderlinge ontmoeting.

Ophef

In het verslagjaar zijn de gebruikelijke 4 nummers van het VTM-blad ‘Ophef’ verschenen. Het bestuur verheugt zich steeds weer opnieuw over de originaliteit en de kwaliteit van de verschenen nummers. Het blad brengt op deze manier het gedachtengoed van onze vereniging op een goede manier voor het voetlicht. Een woord van dank aan de redactie is in dit verslag dan ook zeer op zijn plaats!

In juni 2018 kwam Leen van de Herik van uitgeverij Narratio met de mededeling dat hij en zijn partner Dullyna gaan stoppen met de uitgeverij. Dat betekent dat zij per 1 januari 2019 ook stoppen met de uitgave van Ophef. Leen heeft zich er actief voor ingezet om voor Ophef een gelijkwaardige nieuwe uitgever te vinden. Overleg leidde ertoe dat het bestuur in september besloten heeft hierover in gesprek te gaan met uitgeverij Skandalon. Er heeft inmiddels een eerste oriënterend gesprek plaatsgevonden. We hebben goede hoop dat we tot een goede samenwerking kunnen komen en dat het netwerk van Skandalon een nieuwe impuls aan de reikwijdte van Ophef kan geven. We hopen daarover op de ledenvergadering van 26 oktober meer te kunnen vertellen.

Uitgeverij Skandalon presenteert zichzelf op haar website met de trefwoorden ‘Godsdienst en Samenleving’, met daarbij gevoegd: ‘Ontsluiting van bronnen, respect voor tradities, de kracht van humaniteit’. Verder vermeldt de site:

Wij faciliteren auteurs uit de tradities van christendom, jodendom, islam en andere religieuze tradities die een bijdrage leveren aan een humane samenleving – en hun bronnen willen ontsluiten voor een volgende generatie. Ons motto is dan ook: non nobis, sed posteris (niet voor ons, maar voor wie na ons komen). (…)

Uitgeverij Skandalon werd in het jaar 2000 opgericht door Jan de Vlieger. Inmiddels bestaan we uit een team van zeven medewerkers en zijn we uitgegroeid tot een uitgeverij die haar lezers weet te vinden.

 

Als vereniging zijn we Narratio en speciaal Leen van de Herik zeer veel dank verschuldigd voor de vele jaren dat Ophef door hen is uitgegeven. Dat is steeds met veel inzet en liefde gebeurd. De grote betrokkenheid van Leen was in alles te merken. Die zullen we zeer missen!

 

Een concretisering van Leens betrokkenheid is zijn plan om digitale abonnees voor Ophef te werven onder studerenden aan allerlei theologische opleidingen. Dat plan is nog ‘werk in uitvoering’, en Leen werkt daar nog volop aan. We hopen van harte dat zijn vasthoudendheid resultaat oplevert.

 

Publicatiefonds

Het is zoals vorig jaar al gemeld: de redactie van deze reeks kleine boekjes over ‘kritische en maatschappelijk betrokken’ theologes en theologen (Dick Boer, Leen van de Herik en Wilken Veen) werkt gestadig door. Er zijn plannen voor deeltjes over o.a. Dorothee Sölle, Kleis Kroon en Peter Rollins.

Nu Narratio stopt is het de vraag op welke manier de eerder verschenen deeltjes beschikbaar blijven voor de verkoop. En natuurlijk waar en onder welke voorwaarden nieuwe deeltjes gaan verschijnen. Het bestuur heeft er alle vertrouwen in dat hoe dan ook de serie voortgezet gaat worden.

Het belang van deze uitgaven voor de missie van de VTM is groot.

 

Financiën
De financiële positie van onze vereniging is in evenwicht. Wel is er een langzame achteruitgang te zien van leden- en abonneebestand. Onduidelijk is welke financiële consequenties de verandering van uitgever van Ophef heeft.

Verbetering van de betalingsdiscipline van sommige leden en abonnees blijft wenselijk.

 

Website

Het bestuur heeft besloten dat de secretaris de taak van webredacteur zal vervullen voor de website van de VTM (www.vtm-web.nl). Het bestuur streeft ernaar om op deze manier de website te vullen met actuele informatie over eigen activiteiten van de VTM en van andere relevante organisaties. Door de verbinding met de Facebookpagina van de VTM hopen we het bereik van de website te vergroten. De invulling hiervan heeft vertraging opgelopen door tijdgebrek en door problemen met de toegangscode.

Ons voornemen blijft om de website te laten uitgroeien tot een platform voor het debat over theologie en/in de samenleving, in samenhang met Ophef online. Als bestuur zouden we het gesprek kunnen aanzwengelen door een maandelijkse column op de website, ook te delen via de Facebookpagina.

Begroting 2019

Begroting VTM 2019 (in €’s)
Baten 2018 2019 Lasten 2018 2019
Ledenbijdragen 970 960 Administratie 525 450
Donaties PM PM Website 200 250
Porti, telefoon 75 75
Bestuursvergaderingen 100 150
Ledenvergaderingen 150 100
Ophef Ophef
Abonnementen 7.560 7.360 Narratio 6.000 6.000
Studentabonn. 40 40 Redactiekosten 1.800 1.800
Tekort 280 465
Totaal 8.850 8.825 8.850 8.825
Aantallen in de begroting 2018 2019
Leden 97 96
waarvan collectief 2 2
Abonnees 92 88
Studentabonnees 1 2
Totaal betalend 190 186
ruilabonnementen 3 3
gratis abonnementen 8 9
Oplage Ophef 201 198

Notulen jaarvergadering 2018

Opening

De voorzitter heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering met een stukje uit het Dagblad Trouw; onder de titel: Leven met de goden van Neil Mac Gregor.

 

  1. Verslag vorige ledenvergadering.

Hier worden verder geen op- of aanmerkingen bij gemaakt en  zij worden ongewijzigd goedgekeurd.

 

  1. Jaarverslag bestuur

Naar aanleiding van het jaarverslag wordt de vraag gesteld of de switch naar netwerk organisatie ook meer activiteiten heeft opgeleverd. Tot op heden nog niet. Het functioneren als netwerk organisatie is voor een belangrijk deel afhankelijk van social media en de inbreng van leden. De social media, met name de website moet nog op gang komen. Ook van de kant van de leden moet de VTM nog gevonden worden als netwerk organisatie.

Er wordt gevraagd of er contact is met de VvTh? Nee, dat is er niet. Wij werden via Rinse Reeling Brouwer gewezen op het bestaan er van. Omdat wij ons willen neerzetten als netwerk organisatie is er voor gekozen om geen samenwerking te zoeken met de VvTh. Een andere opmerking betrof de columns op de website. Dat is om verschillende redenen nog niet van de grond gekomen. In eerste instantie is het de bedoeling dat bestuursleden deze zouden gaan schrijven. Maar leden zijn uiteraard ook van harte uitgenodigd. Het verslag wordt goedgekeurd.

 

  1. Ophef

Er is veel lof over de inhoud van Ophef. Ook over de persoonlijke stijl van Wilken Veen. Er wordt op gewezen dat het volgend jaar 100 jaar geleden is dat Karl Barth zijn Tambacher rede uitsprak. Mogelijk is het een thema voor Ophef.

Er komt een kritisch geluid over de Ophef als zijnde een “geheimtaal-blad” geworden. De taal die gebruikt wordt is steeds moeilijker te bevatten voor nieuwe generaties theologen. Daar komt bij dat het theologisch landschap diffuser is geworden. Kijk naar de opleving binnen de evangelicale kerken richting Breukelman en Bonhoeffer. De vraag is of de redactie daar meer aan zou kunnen doen, door een gemêleerder gezelschap theologen uit te nodigen om een bijdrage te leveren.  De redactie wordt door de vergadering uitgenodigd om de Tambacher rede te agenderen en breder te adresseren dan alleen de VTM-leden.

 

  1. Einde van Narratio

De aankondiging dat Narratio gaat stoppen als uitgeverij is een verlies voor de vereniging.  De VTM is hen grote dank verschuldigd. Deze dank is reeds eerder aan Leen van de Herik overgebracht in een gesprek dat het bestuur heeft gehad met hem, naar aanleiding van deze ontwikkeling. Ondertussen Er ligt een offerte van Skandalon om Ophef uit te geven. Op zich is men het er over een dat Skandalon qua profiel goed bij de VTM zou passen. In deze offerte wordt de koppeling tussen Ophef en de Theologenreeks los gelaten. Wat betreft het drukken en uitgeven van Ophef wordt er een prijsstijging doorberekend van 7%. Dat is inclusief een verhoging van de portokosten van 3% en inclusief de pr. Voor de uitgave van de theologenreeks moet per uitgave ongeveer € 1.500 ingebracht worden. Dat kan via fondsen verlopen.

Er wordt ook nadrukkelijk voor gepleit om toch een koppeling te behouden tussen Ophef en de Theologenreeks. Het bestuur neemt deze overwegingen mee in haar beslissing.

 

  1. Exploitatie 2017.

De begroting 2017 ging uit van 201 betaalde abonnementen op  Ophef, 100 leden en  101 abonnees waaronder 2 studenten.

Aan het begin van het jaar had de VTM 101 leden en 98 Ophefabonnees.

In de loop van 2017 heeft zich 1 nieuw lid aangemeld, alsmede 4 abonnees  waarvan 1 student.  Ook werden 9 abonnementen en 3 lidmaatschappen beëindigd.

Aan het eind van het jaar had de vereniging dus per saldo nog 192 betaalde abonnementen.

Het feitelijk aantal ontvangen ledenbijdragen was  in 2017 100. Plus 87 gewone abonnementen en 1 studentabonnement dus in totaal 188 betalingen.

De jaarrekening sluit wederom met een batig saldo: ruim €  1.035, waarvan  € 750 uit donaties. De overige exploitatie heeft dus een overschot van bijna €  300 opgeleverd.

Aan dit overschot werd opvallend bijgedragen door de verkoop van losse nummers van Ophef.  Alleen al nr. 3, Bé van Berlijn, heeft in het kalenderjaar ruim € 900 opgeleverd. In de eerste maanden van 2018 volgde nog ruim € 75. Daar stond ruim € 550 aan extra kosten tegenover. De exploitatie wordt goedgekeurd.

 

  1. Begroting 2019.

De begroting die de VTM voor 2019 wordt aangeboden sluit met een groter  tekort dan die voor 2018, namelijk € 1.555.

Daarvan wordt € 1.000 veroorzaakt door de noodzaak een voorziening op te nemen voor de mogelijke gevolgen van een verandering van uitgever.

Het overige begrotingstekort wordt veroorzaakt  door de zich nog steeds voortzettende  daling van het aantal abonnees. De begrote lasten wijken overigens nauwelijks af van die in de vorige begroting. De begroting wordt aanvaard.

 

  1. Nieuwe penningmeester.

Wim Kester heeft aangekondigd dat hij de exploitatie 2018 nog zal maken. Dan zal hij daadwerkelijk gaan stoppen als penningmeester van de VTM. Dat betekent dat de noodzaak om een nieuwe penningmeester te vinden groot wordt. Er zijn door het bestuur reeds verschillende kandidaten benaderd. Om verschillende redenen zijn zij, helaas, niet aangehaakt. De leden worden opgeroepen om nadrukkelijk uit te kijken naar nieuwe kandidaten.

 

Er zijn de laatste tijd wat problemen geweest rond de website. Die zijn nu hopelijk verholpen,

 

  1. Rondvraag:

Er wordt gevraagd naar de privacy wetgeving voor de VTM. Daar is veel onduidelijk over. Het bestuur zegt toe dit in de komende bestuursvergadering te bespreken.

 

Niets meer aan de orde zijnde dankt de voorzitter ieder voor haar en zijn aanwezigheid en sluit de vergadering.

Een nieuwe vereniging voor theologie in Nederland en Vlaanderen, de VVTH.

Sinds mei 2018 kent Nederland en Vlaanderen een nieuwe vereniging voor theologie onder de afkortings-naam VVTH = Vereniging voor Theologie.

Voor meer informatie bezoek de website van de VVTH. Verwarring met de ‘titelatuur’ ‘VTM’ kan voorkomen.

 

Een nieuwe webpresentatie van de Theologische-Portretten van de VTM.

De Theologische-Portretten die de VTM samen met Narratio uitgeeft heeft een nieuwe web-presentatie gekregen. Van elk Theologisch-Portret kan nu veel beter zijn inhoud gelezen worden. Wellicht een aanbeveling om nog een keer de portretten-reeks langs te gaan.

Een nieuw Ophef-nummer is uit.

Er is een nieuw nummer van het Tijdschrift Ophef uit;  nr. 2-2018. Het nummer draagt de titel Boeken. Lees het redactionele voorwoord en bekijk  de inhoudsopgave van de nieuwe Ophef. Lees meer.

 

De “Nieuwe Boeken”-rubriek in Ophef-nr.2017/4.

De “Nieuwe Boeken”-rubriek in het Ophef-nummer 2017/4 kan nu ook on-line gelezen worden.

Nieuws

WORD LID

Bent u al lid van de VTM?

Dat kan heel makkelijk via: secretariaatvtm@gmail.com

 

EEN ABONNEMENT OP OPHEF?

Dat kan! Stuur een email naar  secretriaatvtm@gmail.com