Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie. Ook op twitter en facebook

Notulen jaarvergadering 2018

Opening

De voorzitter heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering met een stukje uit het Dagblad Trouw; onder de titel: Leven met de goden van Neil Mac Gregor.

 

  1. Verslag vorige ledenvergadering.

Hier worden verder geen op- of aanmerkingen bij gemaakt en  zij worden ongewijzigd goedgekeurd.

 

  1. Jaarverslag bestuur

Naar aanleiding van het jaarverslag wordt de vraag gesteld of de switch naar netwerk organisatie ook meer activiteiten heeft opgeleverd. Tot op heden nog niet. Het functioneren als netwerk organisatie is voor een belangrijk deel afhankelijk van social media en de inbreng van leden. De social media, met name de website moet nog op gang komen. Ook van de kant van de leden moet de VTM nog gevonden worden als netwerk organisatie.

Er wordt gevraagd of er contact is met de VvTh? Nee, dat is er niet. Wij werden via Rinse Reeling Brouwer gewezen op het bestaan er van. Omdat wij ons willen neerzetten als netwerk organisatie is er voor gekozen om geen samenwerking te zoeken met de VvTh. Een andere opmerking betrof de columns op de website. Dat is om verschillende redenen nog niet van de grond gekomen. In eerste instantie is het de bedoeling dat bestuursleden deze zouden gaan schrijven. Maar leden zijn uiteraard ook van harte uitgenodigd. Het verslag wordt goedgekeurd.

 

  1. Ophef

Er is veel lof over de inhoud van Ophef. Ook over de persoonlijke stijl van Wilken Veen. Er wordt op gewezen dat het volgend jaar 100 jaar geleden is dat Karl Barth zijn Tambacher rede uitsprak. Mogelijk is het een thema voor Ophef.

Er komt een kritisch geluid over de Ophef als zijnde een “geheimtaal-blad” geworden. De taal die gebruikt wordt is steeds moeilijker te bevatten voor nieuwe generaties theologen. Daar komt bij dat het theologisch landschap diffuser is geworden. Kijk naar de opleving binnen de evangelicale kerken richting Breukelman en Bonhoeffer. De vraag is of de redactie daar meer aan zou kunnen doen, door een gemêleerder gezelschap theologen uit te nodigen om een bijdrage te leveren.  De redactie wordt door de vergadering uitgenodigd om de Tambacher rede te agenderen en breder te adresseren dan alleen de VTM-leden.

 

  1. Einde van Narratio

De aankondiging dat Narratio gaat stoppen als uitgeverij is een verlies voor de vereniging.  De VTM is hen grote dank verschuldigd. Deze dank is reeds eerder aan Leen van de Herik overgebracht in een gesprek dat het bestuur heeft gehad met hem, naar aanleiding van deze ontwikkeling. Ondertussen Er ligt een offerte van Skandalon om Ophef uit te geven. Op zich is men het er over een dat Skandalon qua profiel goed bij de VTM zou passen. In deze offerte wordt de koppeling tussen Ophef en de Theologenreeks los gelaten. Wat betreft het drukken en uitgeven van Ophef wordt er een prijsstijging doorberekend van 7%. Dat is inclusief een verhoging van de portokosten van 3% en inclusief de pr. Voor de uitgave van de theologenreeks moet per uitgave ongeveer € 1.500 ingebracht worden. Dat kan via fondsen verlopen.

Er wordt ook nadrukkelijk voor gepleit om toch een koppeling te behouden tussen Ophef en de Theologenreeks. Het bestuur neemt deze overwegingen mee in haar beslissing.

 

  1. Exploitatie 2017.

De begroting 2017 ging uit van 201 betaalde abonnementen op  Ophef, 100 leden en  101 abonnees waaronder 2 studenten.

Aan het begin van het jaar had de VTM 101 leden en 98 Ophefabonnees.

In de loop van 2017 heeft zich 1 nieuw lid aangemeld, alsmede 4 abonnees  waarvan 1 student.  Ook werden 9 abonnementen en 3 lidmaatschappen beëindigd.

Aan het eind van het jaar had de vereniging dus per saldo nog 192 betaalde abonnementen.

Het feitelijk aantal ontvangen ledenbijdragen was  in 2017 100. Plus 87 gewone abonnementen en 1 studentabonnement dus in totaal 188 betalingen.

De jaarrekening sluit wederom met een batig saldo: ruim €  1.035, waarvan  € 750 uit donaties. De overige exploitatie heeft dus een overschot van bijna €  300 opgeleverd.

Aan dit overschot werd opvallend bijgedragen door de verkoop van losse nummers van Ophef.  Alleen al nr. 3, Bé van Berlijn, heeft in het kalenderjaar ruim € 900 opgeleverd. In de eerste maanden van 2018 volgde nog ruim € 75. Daar stond ruim € 550 aan extra kosten tegenover. De exploitatie wordt goedgekeurd.

 

  1. Begroting 2019.

De begroting die de VTM voor 2019 wordt aangeboden sluit met een groter  tekort dan die voor 2018, namelijk € 1.555.

Daarvan wordt € 1.000 veroorzaakt door de noodzaak een voorziening op te nemen voor de mogelijke gevolgen van een verandering van uitgever.

Het overige begrotingstekort wordt veroorzaakt  door de zich nog steeds voortzettende  daling van het aantal abonnees. De begrote lasten wijken overigens nauwelijks af van die in de vorige begroting. De begroting wordt aanvaard.

 

  1. Nieuwe penningmeester.

Wim Kester heeft aangekondigd dat hij de exploitatie 2018 nog zal maken. Dan zal hij daadwerkelijk gaan stoppen als penningmeester van de VTM. Dat betekent dat de noodzaak om een nieuwe penningmeester te vinden groot wordt. Er zijn door het bestuur reeds verschillende kandidaten benaderd. Om verschillende redenen zijn zij, helaas, niet aangehaakt. De leden worden opgeroepen om nadrukkelijk uit te kijken naar nieuwe kandidaten.

 

Er zijn de laatste tijd wat problemen geweest rond de website. Die zijn nu hopelijk verholpen,

 

  1. Rondvraag:

Er wordt gevraagd naar de privacy wetgeving voor de VTM. Daar is veel onduidelijk over. Het bestuur zegt toe dit in de komende bestuursvergadering te bespreken.

 

Niets meer aan de orde zijnde dankt de voorzitter ieder voor haar en zijn aanwezigheid en sluit de vergadering.

WAT IS VTM?

Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie.

Belangrijke activiteiten zijn de uitgave van het periodiek Ophef en het publiceren van theologische portretten.

Via Ophef wil de VTM het maatschappelijke en theologische debat stimuleren!

BENT U AL LID VAN DE VTM?

Heeft u zich al eens afgevraagd waarom u dat nog niet bent? Want dat kan heel makkelijk via: secretariaatvtm@gmail.com

 

WAAROM HEEFT U NOG GEEN ABONNEMENT OP OPHEF?

Dat geeft uren leesplezier voor een relatief klein bedrag. En het kan namelijk heel makkelijk! Stuur een mail naar secretariaatvtm@gmail.com