Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie. Ook op twitter en facebook

Ophef nr. 1 2000 Vindplaatsen arbeid & buurt

Ophef 1 2000Redactioneel

De kerk is al een eeuw of wat bezig terrein te verliezen. Secularisatie heeft dat: de wereld verwereldlijkt. In de vijftiger, zestiger jaren waren er nogal wat theologen die dat mooi vonden. Deze verwereldlijking lag in de lijn van waar het kerk en theologie om te doen was: het gaat om de wereld en die bewoonbaar. Het ging om een niet-religieuze interpretatie van het geloof (Bonhoeffer). Ondertussen wordt, ook buiten de kerk, de religie gemist: een wereld zonder religie is koud, leeg, onbewoonbaar. Moet de kerk daar niet op inspelen? Het verloren terrein terugwinnen? Een win-winsituatie: kerk en wereld hebben er baat bij? Maar, voordat wij het ‘algemeen betwijfeld christelijk geloof’ (Kuitert) weer gaan opstoten in de vaart der volkeren, is het zaak dat de kerk haar plaats weet. Weet dat de God, waar zij het over heeft (meent te hebben), niet zomaar overal te vinden is, maar daar wil worden aangetroffen, waar mensen in nood zijn. Omdat de wereld, met of zonder religie, voor hen geen plaats heeft. In deze Ophef worden plekken verkend die op dit punt voor de kerk- en voor wie de zaak van de kerk, de bevrijding van de armen, aan het hart gaat – van belang zijn. Niet de wereld in het algemeen, maar in het bijzonder de wereld van de arbeid en de, vaak onleefbare, leefwereld van de buurt. Het zouden wel eens de vindplaatsen van God kunnen zijn. Stelt Trees Versteegen, die onder autoriteit dan ook niet het bevoegd kerkelijk gezag maar de zeggenschap van bijvoorbeeld ‘vrouwen op de werkvloer’ verstaat. Ab Kerssies ziet het arbeidspastoraat als een mogelijkheid het ‘Vanzelfsprekende Verhaal’, dat in de wereld van nu de ronde doet (een heftige variant van het aloude ‘ieder voor zich en God voor ons allen’), heilzaam te onderbreken. Trinus Hoekstra plaatst een aantal kritische kanttekeningen bij een kerk die zich tegen de heersende economische orde verklaart zonder deze echt te kennen. Dan zou zij beseffen hoe smal de marges zijn om iets te doen waar de mensen in de bedrijven echt mee gediend zijn. Maarten Baltussen gaat in zijn bijdrage een zelfde kant op. Aan de orde is niet een ‘grote weigering’’ (Marcuse) van het economisch stelsel maar een opnieuw op de kaart zetten van de notie van een ‘rechtvaardige verdeling’. Het zal echter geen toeval zijn dat de artikelen van Kerssies, Hoekstra en Baltussen nogal wat vraagtekens bevatten. Zij verkeren, hoe kan het anders, in verlegenheid. Han Dijk maakt duidelijk, hoe de kerk in het kerk & buurtwerk op haar plaats gezet wordt, En blijkt voor een theologische reflectie op het buurtwerk veel te leren van de Berlijnse theoloog Marquardt – daar zullen zij, die de theologie van Marquardt meenden te kennen, van opkijken. Ineke Zuurmond had een gesprek met Herman IJzerman over het Oude Wijken Pastoraat in Rotterdam. En over de ‘Schwellenkunde’, de kunst om drempels te overschrijden. Frans-Joseph Hirs ‘leest’ Maneschijn’s boek over de zin van het taboe. En doorbreekt er een aantal godzijdank. Dick Boer bespreekt een bundel met teksten van Frits Kuiper en stelt verrast de actualiteit van diens ‘unzeitgemässe Betrachtungen’ vast. Dan zijn de vaste rubrieken. Tamis Wever zet zijn uitleg van Prediker voort en verblijdt ons met een tekening. Hans Groenewegen laat zich irriteren door de dichter Maarten Doorman. Greetje Witte-Rang vestigt in ‘Storm van getuigen’ de aandacht op haar getuige, Wessel Verdonk. Heftig besteedt passende aandacht aan een gesprek van heren onder elkaar. Tenslotte: Ophef is ondertussen ook on-line, via de website van onze uitgever Narratio. Te vinden op: www.narratio.nl

 

Dick Boer

 

Inhoud

1.   Redactioneel

      Dick Boer

2.   Goed gaan Over de theologische autoriteit van de teksten

      Trees Versteegen

3.   Het vanzelfsprekende verhaal heilzaam onderbreken – Arbeidspastoraat in het spanningsveld tussen kerk en samenleving

      Ab Kerssies

4.   Arbeidspastoraat – Pastoraat met het oog op arbeid in het spanningsveld – van economie en geloven

      Trinus Hoekstra

5.   Rechtvaardige verdeling, een zinloos begrip?

      Maarten Baltussen

6.   ‘Opdat allen één zijn’- Geroepen tot eenheid tussen mensen

      Han Dijk

7.   Schwellenkunde – interview met Herman IJzerman

      Ineke Zuurmond

8.   Moraal, seks en taboe

      Frans-Joseph Hirs

9.   De Messiaanse hoop en de voortgaande revolutie – Over teksten van Frits Kuiper

      Dick Boer

10. Het genieten, de hebzucht en de dood – een politieke exegese (4) van Prediker 5:7-6:9 (vervolg)

      Tamis Wever

11. Getekend: Tamis

12. Poëzie en irritatie – Over Maarten Doorman

      Hans Groenewegen

13. Storm van getuigen – Doorwrocht en radicaal: Wessel Eliza Verdonk

      Greetje Witte-Rang

14. Heftig

15. Mededelingen Giordano Bruno Academie

WAT IS VTM?

Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie.

Belangrijke activiteiten zijn de uitgave van het periodiek Ophef en het publiceren van theologische portretten.

Via Ophef wil de VTM het maatschappelijke en theologische debat stimuleren!

BENT U AL LID VAN DE VTM?

Heeft u zich al eens afgevraagd waarom u dat nog niet bent? Want dat kan heel makkelijk via: secretariaatvtm@gmail.com

 

WAAROM HEEFT U NOG GEEN ABONNEMENT OP OPHEF?

Dat geeft uren leesplezier voor een relatief klein bedrag. En het kan namelijk heel makkelijk! Stuur een mail naar secretariaatvtm@gmail.com