Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie. Ook op twitter en facebook

Ophef nr. 1 2005 Goed fout

Ophef 1 2005Redactioneel

Het is,, als ik dit redactioneel schrijf, boekenweek en het thema van de boekenweek is ‘geschiedenis’. Dat was niet de reden dat we er voor hadden gekozen om in dit nummer terug te blikken op onze eigen geschiedenis als Christenen voor het Socialisme en/of als maatschappelijk bewuste theologen. “Goed of fout in de koude oorlog”, is ook niet direct het thema dat wij als redactie hadden uitgekozen, maar het werd ons als het ware opgedrongen door de dissertatie van Beatrice de Graaf (Over de muur, de DDR, de Nederlandse kerken en de vredesbeweging, Amsterdam 2004). Daarin wordt een hard oordeel geveld over het optreden van de Christenen voor het Socialisme en hun contacten met de DDR. Greetje Witte-Rang bespreekt het boek en is er – om het maar voorzichtig te zeggen – bepaald niet enthousiast over. Rinse Reeling Brouwer schreef een uitvoerige brief aan de schrijfster, waarin hij wijst op onjuistheden, maar ook zelfkritisch terugkijkt op ons eigen verleden. Natuurlijk hebben we Beatrice de Graaf uitgenodigd om te reageren op die kritiek en we zijn blij dat ze ook in is gegaan op dat verzoek. Dat we het niet eens zijn geworden, zal u niet bovenmatig verrassen. Toch wilden we het niet alleen hebben over het genoemde boek, maar ook zelf reflecteren op ons verleden. Dat leek ons ook noodzakelijk in het kader van ons eerder (zie Ophef 2004/3) opgestarte project, om ons te bezinnen op de noodzaak en (on)mogelijkheden van maatschappelijk bewuste theologie in onze tijd. Zelf keek ik terug op mijn eigen geschiedenis en met name op de periode, waarin ik een van de organisatoren was van de grote ontwapeningsconferentie op Woudschoten (1980). Nog een stukje geschiedenis: Anne Kooi interviewde Herman Meijer, destijds (1973-1974) met Rinse Reeling Brouwer de oprichter van de beweging Christenen voor het Socialisme. Een Ophef is geen Ophef zonder exegese. Op zoek naar een kritische terugblik op ons eigen verleden, dachten we aan Israël dat terugkijkt op de moeizame start van het koningschap. Wout van der Spek schreef op ons verzoek een paar intrigerende gedachtes hierover. Daarmee eindigt het themagedeelte, maar is de discussie natuurlijk niet gesloten. U bent – als altijd – welkom om uw reacties door te geven aan de redactie, maar u kunt ook besluiten om erover door te praten op een daarvoor belegde “Samenwijzerdag” in juni. Nadere gegevens vindt u in dit nummer. Op 10 september van het vorige jaar werd het postuum verschenen laatste boek van Berthil Oosting, Verzoening als verleiding gepresenteerd. We schonken er al kort aandacht aan in een eerdere Ophef, maar nu vindt u in dit nummer een uitvoeriger bespreking door Trinus Hoekstra. Onze oud-redacteur Wessel ten Boom staat stil bij het overlijden op 97-jarige leeftijd van de schrijver Theun de Vries. En dan zijn er natuurlijk onze vaste rubrieken: Hans Groenewegen over poëzie, dit keer over Nolens en Johannes Diepersloot met het laatste zwerfvuil. Twee publicaties worden onder uw aandacht gebracht, de feestbundel ter gelegenheid van de negentigste verjaardag van Edward Schillebeeckx en “Kerk in de steigers” een special van het blad Contact. Onze uitgever Leen van den Herik wijst u tenslotte op de mogelijkheid om als abonnee van Ophef met korting in te tekenen op nieuw te verschijnen boeken over maatschappelijk betrokken theologie. Een heftig nummer afgesloten met een “Heftig” van Rainer Wahl. Wat heeft die jongen toch tegen liberalen? U ontdekt het wel. Tenslotte nog een aantal mededelingen van uw redactie: in de loop van het afgelopen jaar heeft Anne Marie Booy de redactie verlaten. Per 1 januari is ook Ronald Heins gestopt als fotoredacteur. Beiden hebben gedurende een heel aantal jaren een forse inbreng gehad in vorm en inhoud van Ophef en daarvoor willen we hen ook graag op deze plaats bedanken. Anne Kooi verzorgt met ingang van dit nummer de fotoredactie en we hebben Ab Kerssies, werkzaam bij het bisdom Breda, bereid gevonden toe te treden tot de redactie. We zijn daar erg blij mee, te meer omdat Edward Skubisz vanuit Polen vooral zijn werk doet als eindredacteur en “correspondent in Polen”, maar door de afstand niet meer deel kan nemen aan de redactievergaderingen. Ophef heeft altijd een oecumenisch blad willen zijn en daarom hebben we er erg op gebrand om ook weer inbreng van katholieke zijde in onze vergaderingen te hebben. Welkom AB.

 

Wilken Veen

 

Inhoud:

1.   Redactioneel

      Wilken Veen

2.   Over de muur

      Greetje Witte-Rang

3.   Brief aan Beatrice de Graaf

      Rinse Reeling Brouwer

4.   Het verleden is een ander land

      Beatrice de Graaf

5.   Ook de geschiedenis kan liegen

      Wilken Veen

6.   Nieuwe oren maken voor vertrouwde woorden van verontrusting

      Anne Kooi interviewt Herman Meijer

7.   Omzien

     Wout van der Spek

8.   Een verleidelijk perspectief

      Trinus Hoekstra

9.   De wereld als sage

     Wessel ten Boom

10. Het gedicht als een aanspreking

      Hans Groenewegen

11. Zwerfvuil

      Johannes Diepersloot

12. Boekbesprekingen

      Wilken Veen

13. Over de muur

      Greetje Witte-Rang

14. Nieuwe rubriek: Vakliteratuur

      Leen van den Herik

15. Heftig

      Rainer Wahl

WAT IS VTM?

Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie.

Belangrijke activiteiten zijn de uitgave van het periodiek Ophef en het publiceren van theologische portretten.

Via Ophef wil de VTM het maatschappelijke en theologische debat stimuleren!

BENT U AL LID VAN DE VTM?

Heeft u zich al eens afgevraagd waarom u dat nog niet bent? Want dat kan heel makkelijk via: secretariaatvtm@gmail.com

 

WAAROM HEEFT U NOG GEEN ABONNEMENT OP OPHEF?

Dat geeft uren leesplezier voor een relatief klein bedrag. En het kan namelijk heel makkelijk! Stuur een mail naar secretariaatvtm@gmail.com