Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie. Ook op twitter en facebook

Artikelen uit Tijdschrift Ophef

*** Ophef Online is ook een plek, waarin gepubliceerde artikelen uit Ophef  ook online gelezen kunnen worden.

 

====================

“Asielzoekers, gevaarlijke duivels of gelijkwaardige medemensen” – Femke Kaulingfreks

Het verhaal “Asielzoekers, gevaarlijke duivels of gelijkwaardige medemensen” van de Utrechtse filosofe en anthropologe Femke Kaulingfreks. Afgelopen maand nog haalde ze de Trouw met haar opmerking dar rapper Boef de James Dean van een nieuwe zwarte burgerbeweging is. In 2015 promoveerde ze op een studie over opstandige jongeren in de Parijse banlieues en in andere steden, ‘Uncivil Engagements and unruly Politics’, en vorige maand publiceerde ze ‘Straatpolitiek’. Het zal duidelijk zijn, zij onderzoekt het gedrag van jongeren en met name dat van allochtone jongeren. In het verhaal breelt ze een lans voor criminele allochtone jongeren (u weet wel, waarvan iedereen vindt dat ze onmiddellijk uitgezet moeten worden), waarvan ze zegt, dat ze het recht hebben niet anders behandeld te worden dan andere jongeren die in de fout gaan, namelijk met een pedagogische benadering en een poging ze weer op het rechte pad te krijgen.

Lees meer ...

“Een vluchtelingenkind” – Een Kerstoverweging van Wilken Veen.

In het redactioneel van het Ophef-nr, 2017/4 dat als titel heeft “Vluchteligen”, schrijft redacteur Wilken Veen dat in het nummer begonnen wordt met een kritische kerstoverweging naar aanleiding van het al in 1981 verschenen boekje van Helmut Gollwitzer en Pinchas Lapide over Lucas 2, een vluchtelingenkind. De kritische kerstoverweging over het vluchtelingekind is van de hand van Wilken Veen zelf.

Lees meer ...

“De Bijbel als fictie” – Geert van Istendael

Onder de titel “De Bijbel als fictie” getuigt Geert Istendael, zelf geen theoloog maar een groot liefhebber van de taal en het verhaal, van de liefde van Frans Breukelman voor bijbelse verhalen en maakt zo duidelijk dat je helemaal niet gelovig hoeft te zijn om die fantastisch te vinden. Lezing werd gehouden op 1 december 2016 op een symposium ter gelegenheid van de honderdste geboortedag van Frans Breukelman. Uit: Ophef 2017, 20e jrg., nr,1. Het Ophef-nummer heeft als thema “Breukelman”.

Lees meer ...

“Bijbel en Koran samen lezen?” – Anton Wessels

Onder de titel “Bijbel en Koran samen lezen?”, houdt Anton Wessels een pleidooi om Bijbel en Koran samen te lezen. Een pleidooi dat uitvoerig de betrokkenheid van Anton Wessels bij de Islam uiteenzet. Anton Wessels was hoogleraar Godsdienstwetenschappen (in het bijzonder van de Islam) aan de Theologische faculteit van de V.U. Uit: Ophef 2016, 19e jrg., nr.3 en nr.4.

Lees meer ...

“Wie omkeert, die komt men tegemoet” – Thomas Kremers

Onder de titel “Wie omkeert, die komt men tegemoet” gaat het artikel van Thomas Kremers in op de vraag ‘Duitsers en Joden, zou het ooit nog weer goed komen?’ Het artikel is gepubliceerd in Ophef 2016, 19e jrg., nr.1. Het Ophef-nummer heeft als thema “Andere tijden…”.

Lees meer ...

“Rustig kunnen leven. Belofte en programma van de Tora” – Dick Boer

Onder de titel “Rustig kunnen leven. Belofte en programma van de Tora” hield Dick Boer bij het afscheid van een vriend in Hamburg een toespraak over het Bijbelse verlangen ‘om rustig te kunnen leven’. Uit: Ophef 2015, 18e jrg. nr.4. Het Ophef-nummer heeft als thema “Andere tijden…”.

Lees meer ...

“De hoge muren van de Vrijheid” – Tiers Bakker

Onder de titel “De hoge muren van de Vrijheid” schrijft Tiers Bakker over onze ommuurde vrijheid. Uit: Ophef 2015, 18e jrg., nr.3, blz.10-14. Het Ophef-nummer heeft als thema “Vrijheid als illusie”.

Lees meer ...

“De staat verdrukt, de wet is logen: dakloos in Amsterdam” – Renata Rotscheid

Over het diaconaal werk van ‘Bureau straatjurist Amsterdam’. Een overweging door Renata Rotscheid. Uit: Ophef 2015, 18e jrg., nr.2, blz. 6-12. “De staat verdrukt, de wet is logen, de rijkaard leeft zelfzuchtig voort; tot ‘t merg en been wordt d’ arme uitgezogen en zijn recht is een ijdel woord”.

Lees meer ...

“De barmhartige Samaritaan” – Jannie Nijwening

Een overweging door Jannie Nijwening. Uit: Ophef 2015, 18e jrg., nr.1, blz. 35-38. Op 8 februari 2015 werd er in de Doopsgezinde kerk van Den Haag een zogenaamde ‘vriendendienst’ gehouden. Aan regelmatige kerkgangers was gevraagd om op deze zondag iemand mee te nemen die niet zo vaak of nooit in een kerk kwam. Het was bijna Valentijnsdag en daarom stond de dienst in het thema van liefde en vriendschap. In het gewone leven heeft liefde en vriendschap iets exclusiefs; er wordt wel gesproken over die ene, de ‘ware liefde’, en als er wordt gezegd dat iemand een allemansvriend is, wordt dat over het algemeen niet als een compliment bedoeld en opgevat. Ik wilde niet op deze, maar op de bijbelse manier spreken over liefde, op een inclusieve manier. Over God, die spreekt over de mens die naast ons is en mens is als wij. God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf, daar komt het eenvoudigweg op neer in het bijbelse verhaal.

Lees meer ...

“De herovering van de politiek” – Paul Kalma

Paul Kalma, uit: ‘Ophef’ december 2012, 17e jrg. nr.4, blz.31-36. Dank voor uitnodiging om hier een bijdrage te leveren aan het doorlopende Grote Gesprek. Op basis van mijn boek ‘Makke schapen’, dat ik schreef vanuit een decennia lange betrokkenheid bij het reilen en zeilen van de Partij van de Arbeid. Ik ben nu al 37 jaar lid van die partij ben – en heb er het overgrote deel van die tijd ook beroepshalve voor gewerkt – 30 jaar bij de Wiardi Beckman Stichting en van 2006 tot 2010 als lid van de Tweede Kamer Een kritisch lid ook: – waarbij ik mijn partij eerst, in de jaren ’80, een overmatig geloof in overheidssturing verweet – ook op economisch gebied en later het omgekeerde, nl het meebuigen (al dan niet tegenstribbelend) met een steeds verder oprukkend marktdenken. Als onderwerp voor mijn verhaal koos ik een thema dat me sterk bezighoudt – en dat ook in Makke schapen. Over volgzame burgers en vluchtige politiek een belangrijke rol speelt. Het betreft de verregaande depolitisering die in landen als Nederland kan worden ...

Lees meer ...