Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie. Ook op twitter en facebook

Over de VTM

De VTM is een oecumenische vereniging die werk wil maken van een theologie die zich betrokken weet op onze sociaal-maatschappelijke leefvormen. Een theologie die kritisch, constructief en strategisch bijdragen wil leveren aan de opbouw van maatschappelijke vormen van gemeenschap. Een gemeenschap zoals daarvan in de joodse en christelijke traditie van de kant van de zich betuigende God oproepend, belovend en werkzaam verhaald wordt.

Wat de VTM doet

De VTM wil een platform bieden voor eenieder die een sociaalkritische en politiek geëngageerde theologie ter harte gaat. Er zijn een drietal activiteiten waarmee de VTM aan dat platform invulling en uitvoering wil geven.

Tijdschrift Ophef

Dat is op de eerste plaats door het uitgeven van het theologische tijdschrift Ophef, tijdschrift voor hartstochtelijke theologie. Naast Ophef, dat in drukvorm verschijnt, is er Ophef Online op deze website.

Theologisch Beraad

Op de tweede plaats organiseert de VTM op onregelmatige basis symposia, debatten, studiebijeenkomsten en lezingen. Tijdens dit ‘theologisch beraad’ kunnen leden en geïnteresseerden elkaar ontmoeten, in debat gaan en zich laten informeren over theologische en maatschappelijke onderwerpen. Actuele evenementen van theologisch beraad worden vermeld onder theologisch beraad.

Theologische publicaties

Naast het uitgeven van een tijdschrift heeft de VTM ook de mogelijkheid bij te dragen aan de uitgave van theologische publicaties, boeken en brochures. Zo verschijnt op dit moment ‘de VTM theologenserie’, een reeks boekjes over maatschappelijk betrokken theologen en theologes.

Het ontstaan van de VTM

Begin jaren tachtig van de vorige eeuw werden nieuw ontwikkelde vormen van theologische educatie en theologiebeoefening op het snijvlak van theologie en maatschappij in hun bestaan bedreigd van kerkelijke zijde. Dit overkwam bijvoorbeeld de Agogisch Theologische Opleiding (ATO). In reactie hierop werd een Raad van Behartiging in het leven geroepen, samengesteld en gedragen door zeer verschillende kerkelijke ‘basis’-groeperingen op theologisch en pastoraal vlak. Hieruit ontstond de Vereniging voor Theologie en Maatschappij, die een ondersteunend platvorm wilde zijn voor individuele en collectieve leden die op zoek waren naar, belang hadden bij en werkten aan vormen van bevrijdend, emancipatoir en op de maatschappij gericht theologisch denken en werken.

In 1994 fuseerde de toen overwegend rooms-katholieke VTM met de overwegend protestantse beweging ‘Christenen voor het Socialisme’ (CvS). Als min of meer logisch vervolg gingen ook de bladen Opstand (van CvS) en Vlugschrift (van de VTM) in 1994 samen verder onder een nieuwe naam: Ophef, Tijdschrift voor hartstochtelijke theologie.

Bestuur

Het bestuur van de VTM bestaat uit:

– Dick Boer (voorzitter)

– Wilken Veen (hoofdredacteur Ophef)

– Wim Kester (financiële zaken)

– John Videc (coördinator evenementen Theologisch Beraad / webredacteur vanuit bestuur)

Contact

Voor contact met het VTM-bestuur over bestuurlijke zaken en het Theologisch Beraad stuurt u via het contactformulier een bericht aan dhr. John Videc. U kunt ook direct een e-mail sturen aan videcvtm@kpnmail.nl

Nieuws

WORD LID

Bent u al lid van de VTM?

Dat kan heel makkelijk via: secretariaatvtm@gmail.com

 

EEN ABONNEMENT OP OPHEF?

Dat kan! Stuur een email naar  secretariaatvtm@gmail.com